کاربران عزیز سایت میهن بلاگ

با توجه به ارسال بعضی محتوا و نظرات که مسئولیت و دردسر های حقوقی را برای کاربران وبلاگ ها و مسئولین وبسایت های میزبان ایجاد میکند، از این تاریخ بطور پیشفرض نظرات پست ها با تایید صاحب وبلاگ نمایش داده میشوند.

البته همچنان صاحبان وبلاگ ها میتوانند انتشار نظرات را بدون تایید در پست های خود امکان پذیر نمایند (با انتخاب نحوه نمایش نظرات در زیر هر پست). ولی ممکن است مسئولیت حقوقی و قضایی نمایش نظرات نامناسب، بعنوان صاحب وبسایت به ایشان منتقل شود.

لازم به ذکر است که مسئولیت محتوا (متن، تصویرو ...) پست شده در وبلاگ ها نیز همچنان بر عهده صاحبان وبلاگ ها می باشد.